منشور اخلاقی استقرار و فعالیت در تلگرافخانه

ما کارکنان و اعضای تلگرافخانه در جهت ایجاد یک فضای کاری شاد، جذاب، پویا، و منظم خود را مقید به رعایت اصول زیر می دانیم:

  • در پایان روز میز کاری خود را تمیز و مرتب می کنیم و به حفظ نظم محل کار اشتراکی اهتمام داریم.
  • از اینترنت بصورت منصفانه و در چارچوب ضوابط مربوطه استفاده می کنیم.
  • در اتاق‌های کار و جلسات با تلفن همراه صحبت نمی کنیم.
  • پوشش و شئونات اخلاقی را رعایت می کنیم.  
  • در فضاهای بسته سیگار نمی کشیم.
  • رفتار ما با دیگران دوستانه و مبتنی بر مهربانی است و به حقوق و خواسته های افراد احترام می گذاریم.
  • به حفظ محیط زیست و کاهش اتلاف آب، انرژی و سایر منابع کمک می کنیم.
  • دوستان و همکاران خود را از پیشنهادها و توصیه های سازنده و مفید محروم نمی کنیم.